South Tacoma and Lakewood Stations Access Improvements

Salamat

Salamat sa iyong interes sa Mga Pagpapabuti sa Pag-access sa South Tacoma and Lakewood Istasyons. Nagsara na ang Online Open House simula Okt. 26, 2021.

Ano ang susunod?

Ibabahagi namin kung ano ang ibinigay ninyong opinyon sa isang buod ng pakikipag-ugnayan. Makakatulong ang iyong input sa Sound Transit Board na matukoy ang grupo ng mga pagpapahusay na magpapatuloy sa pagsusuri sa kapaligiran at konseptuwal na engineering. Inaasahang mangyayari ang desisyong iyon sa unang anim na buwan ng 2022.

Naka-target na makumpleto ang lahat ng pagpapahusay sa taong 2030.